Hennes Majestät Drottning Silvia

Beskyddare av Svenska Dyslexistiftelsen

Copyright: kungahuset.se

Foto: Alexis Daflos

DEN NIONDE NORDISKA KONGRESSEN OM DYSLEXIPEDAGOGIK

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den nionde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för frågor kring läs -och skrivsvårigheter/dyslexi. Kraven på god läsförmåga har stigit i samhället men vid internationella jämförelser visar det sig återigen att läsförmågan varierar stort, även bland de nordiska länderna. Detta gör ökad kunskap inom området desto angelägnare. Sedan förra kongressen 2017 har mycket nytt och positivt hänt på forskningsfronten. Vi vet t ex mer om dyslexins genetiska bas och om hur dyslexin yttrar sig i olika språk. Forskningen kring framgångsrik pedagogik har fortsatt.

Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna ska få nytta av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Du kan se fram emot att få möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger.

Ulrika Wolff
Ordförande i organisationskommittén

Utskrift av Kongressprogram 2021

 

Kongressen kommer på grund av covid-19 att bli fullt ut digitaliserad. Alla föreläsningar, både de gemensamma panelföreläsningarna och de tre parallella sessionsföreläsningarna sänds on-line. Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till våra föreläsare. Möjligheten att delta på plats kommer att vara mycket begränsad och helt beroende av det rådande läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lärarstuderande, doktorander och nyligen disputerade kan söka stipendier för deltagande i Nionde Nordiska Dyslexikongressen. Observera att sista ansökningsdag är den 10 augusti. För närmare information, se www.dyslexistiftelsen.se