Siv Fischbein är professor emerita i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse är samspelet mellan elevens förutsättningar och omgivning- ens krav, vare sig det handlar om klassrum, skola eller hem och hur dessa faktorer påverkar läs- och skrivförmågan. Hennes forskningsprojekt innefattar studier av läs- och skrivförmågan hos elever på individuella programmet, den longitudniella utvecklingen hos elever med läs- och skrivsvårigheter på högstadiet och lärares uppfattning om sin arbetsmiljö. Till hennes populärvetenskapliga publikationer hör Ungdomar läser och skriver: Specialpedagogiska perspektiv.