Ulrika Wolff är professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forsknings intresse rör framförallt dyslexi / läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning, exempelvis fonologisk förmåga. Ulrika har bl.a. genomfört interventionsstudier för att förstå vilka pedagogiska insatser som mest gynnar elever med läs och skrivsvårigheter, och även studier inriktade mot yngre barn.