Inger Fridolfsson är speciallärare med magisterexamen i specialpedagogik och med mångårig erfarenhet från både praktisk läs- och skrivinlärning samt från internationellt forskningsprojekt. Hon har skrivit böcker Grunderna i läs- och skrivinlärning och Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning samt är redaktör för Svenska Dyslexi-föreningens tidskrift Läs- och skrivsvårigheter & Dyslexi.