Görel Sterner är fil. lic. i pedagogiskt arbete med lång erfarenhet av undervisning i matematik både som klasslärare och som specialpedagog i grundskolans tidiga år. Hennes forskningsintresse är elevers utveckling av taluppfattning och hur effektiva tidiga insatser kan bidra till att förebygga matematiksvårigheter.