Linnéuniversitetet

Helén Egerhag är lektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitet och arbetar främst på speciallärar- och specialpedagogprogrammen. Hon har över 20 års erfarenhet som lärare i bland annat svenska som andraspråk, som speciallärare och i kommunövergripande arbete för flerspråkiga elever. Helén disputerade 20 oktober 2023 på avhandlingen ”Att främja läsutveckling i svenska som andraspråk – undervisning och tidiga insatser”.