Jan-Eric Gustafsson är professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet. Hans forskning har behandlat individuella differenser i kognitiva förmågor, och studier av faktorer som har betydelse för utbildnings- resultat på såväl individ- som sys- temnivå. Den på metodfrågor in- riktade forskningen har behandlat konceptuella och tekniska frågor kring mätning inom både den klas- siska och den moderna mätläran, liksom på användning av latenta variabelmodeller. En stor del av den aktuella forskningen är baserad på data insamlade inom internationella komparativa studier av kunskaper och färdigheter hos ungdomar och vuxna, med särskilt fokus på faktorer som påverkar ut- bildningsresultat och utbildning- ens likvärdighet.